REGULAMIN

I. Informacje o firmie

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.comfortline24.pl prowadzony jest przez firmę "XTR Gracjan Salamon" znajdującą się we Wieluniu, ul. POW 1/3. 98-300 Wieluń

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.comfortline24.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Sklep internetowy, działający pod www.comfortline24.pl, prowadzony jest przez


XTR Gracjan Salamon

ul. POW 1/3, 98-300 Wieluń

NIP : 619-20-29-421

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 


2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.comfortline24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. XTR Gracjan Salamon może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów 
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez XTR Gracjan Salamon za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami 
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię XTR Gracjan Salamon.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody XTR Gracjan Salamon mieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.comfortline24.pl, dokonać wyboru produktów, ich parametrów oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności, 
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z XTR Gracjan Salamon Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez firmy spedycyjne. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w 
czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy mebli twardych wynosi od 7 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, a mebli tapicerowanych od 4 do 6 tygodni.
5.4 Czas realizacji w okresach przedświątecznych może ulec wydłużeniu. Okres przedświąteczny rozpoczyna się z dniem pierwszego października i trwa do końca roku kalendarzowego. Termin w tym czasie ustalamy z klientem indywidualnie telefonicznie.
5.5.Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),cła oraz wszelkie inne składniki. 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny
a) przelewem na numer konta bankowego 
bank: Santander (dawniej BZWBK)
PL / 25 1090 2705 0000 0001 3349 2159
b) przy odbiorze – płatność za pobraniem 
6.3. Klient, składając zamówienie na mebel robiony pod wymiar ma obowiązek uiszczenia minimum 50% zadatku wartości zamówienia lub opłacenia go w całości. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, zadatek nie zostanie zwrócony.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. POW 1/3, 98-300 Wieluń podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) gdy mebel został uszkodzony przez Kupującego
b) gdy mebel został wykonany pod wymiar Zamawiającego


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na 
poniższy adres:

XTR Gracjan Salamon

ul. POW 1/3,   

98-300 Wieluń

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. Prawo do odstąpienia od umowy obejmuje produkty przedstawione na zdjęciach głównych na której widoczna jest kolorystyka oraz takie parametry jak wymiary.
7.8. Każdorazowo meble tapicerowane wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, który może podać dowolny wymiar, kolorystykę lub inne indwidualne cechy produktu. Meble twarde mają 2 standardowe wymiary.
7.9 Odstąpienie od umowy należy przesłać listownie na podany adres firmy lub mailowo (należy własnoręcznie podpisać oraz dołączyć skan/kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura)).
7.10 Zwracane meble należy odesłać na adres:

XTR Gracjan Salamon

ul. POW 1/3,   

98-300 Wieluń

7.11 Po oględzinach jeżeli meble nie noszą śladów użytkowania, jeżeli są nieodpakowane, nieuszkodzone i nadają się do ponownej odsprzedaży w ustawowym terminie zwracane są pobrane od klienta należności.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. XTR Gracjan Salamon jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres comfortlinemeble@gmail.com. 
XTR Gracjan Salamon zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. XTR Gracjan Salamon podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić XTR Gracjan Salamon o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. POW 1/3, 98-300 Wieluń, mailowo pod adres comfortlinemeble@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
9.5. XTR Gracjan Salamon zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XTR Gracjan Salamon a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, 
zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XTR Gracjan Salamon a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, 
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę XTR Gracjan Salamon 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 
inne właściwe przepisy prawa polskiego.